• Π1. Διερεύνηση υπαρχουσών τεχνολογιών

    ΤΙΤΑΝ: Διερεύνηση υπαρχουσών τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης

  • Π2.2. Περιγραφή Κονιαμάτων

    SIKA: Αναφορά μηχανικών ιδιοτήτων τελικού κονιάματος, χημικής σύστασης και λοιπών παραμέτρων και οδηγίες χρήσης