Γενικές δραστηριότητες, υποδομές και πόροι

Το Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών (ΕΔΚ) είναι υπεύθυνο για εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης που σχετίζονται με το γενικό πεδίο της Ανάλυσης και Σύνθεσης Δυναμικών Συστημάτων και κατασκευών, με έμφαση σε προχωρημένες μεθόδους Ανάλυσης και Σύνθεσης, Διαγνωστικής Μηχανολογικών Συστημάτων, Έξυπνων Υλικών και Βιομηχανικού Ελέγχου. Το ΕΔΚ συμμετείχε στο παρελθόν σε πολλά Ευρωπαϊκά (BRITE FP6, SPRINT, Marie-Curie κτλ.) και Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα που σχετίζονται με τα ανωτέρω πεδία. Το ΕΔΚ απασχολεί 3 μέλη ΔΕΠ, 2 μετα-διδακτορικούς συνεργάτες, άνω των 5 υποψηφίων διδακτόρων και πολυάριθμους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το ΕΔΚ είναι εφοδιασμένο με εγκαταστάσεις δοκιμών για προσομοιώσεις βλαβών, συστήματα συλλογής δεδομένων, αισθητήρια όργανα (επιταχυνσιόμετρα, επιμηκυνσιόμετρα, δυναμόμετρα κτλ.) για την ακριβή μέτρηση δονητικών αποκρίσεων μηχανών, lasers, βιντεοκάμερα υψηλής ταχύτητας, συστήματα PLC, θερμική κάμερα, διεγέρτη μορφών, τηλεμετρικό σύστημα καταγραφής ροπής, ρομποτική κατασκευή κτλ. Μεταξύ αυτών, ο ακόλουθος εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έργου:

  • Δύο National Instruments NI SCXI-1000 συστήματα πραγματικού χρόνου, συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων με τις απαραίτητες κάρτες εισόδου και μονάδες επεξεργασίας σημάτων.
  • Πλήρες σετ μικροφώνων (Larson- Davis 2541, B&K 4189, κτλ.) με τις απαραίτητες μονάδες προ-ενίσχυσης και τροφοδοσίας.
  • Μετρητικό δονήσεων Laser Doppler VibroMet 500V (MetroLaser Inc.) που θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για την μέτρηση των δονήσεων των Ηλεκτρο-ενεργών Πολυμερών μεμβρανών.