• Η Ε.Ε.1 περιλαμβάνει ως παραδοτέο μία έκθεση διερεύνησης υπαρχουσών τεχνολογιών και κατάρτιση πινάκων αξιολόγησης αυτών με βάση τα τεθέντα κριτήρια και επιλογή τεχνολογίας υλοποίησης.
  • Ε.Ε.2 περιλαμβάνει ως παραδοτέα δύο (2) τεχνικές εκθέσεις, μια αναφορά των προδιαγραφών του τελικού κονιάματος και μία αναφορά των μηχανικών ιδιοτήτων του τελικού κονιάματος, της χημικής του σύστασης και λοιπών παραμέτρων και οδηγίες χρήσης.
  • Στα παραδοτέα του Ε.Ε.3 περιλαμβάνονται ο φάκελος σχεδίων και μία τεχνική έκθεση των υποσυστημάτων της διάταξης πλήρους και ημίσειας κλίμακας καθώς και μια αναφορά του συστήματος ελέγχου της διάταξης και λογισμικό διεπαφής.
  • Η Ε.Ε.4 περιλαμβάνει 2 παραδοτέες τεχνικές εκθέσεις που αφορούν την κατασκευή των διατάξεων και τη αναφορά λειτουργίας αυτών.
  • Τα αποτελέσματα από τις πειραματικές μετρήσεις θα αποτελέσουν και τα παραδοτέα της Ε.Ε.5 υπό την μορφή δύο τεχνικών εκθέσεων.
ΤίτλοςΣύντομη Περιγραφή
Διερεύνηση υπαρχουσών
Τεχνολογιών
Αναφορά διερεύνησης υπαρχουσών τεχνολογιών και κατάρτιση πινάκων
αξιολόγησης αυτών με βάση τα τεθέντα κριτήρια και επιλογή τεχνολογίας υλοποίησης
Προδιαγραφές κονιάματοςΑναφορά προδιαγραφών τελικού κονιάματος
Περιγραφή κονιαμάτωνΑναφορά μηχανικών ιδιοτήτων τελικού κονιάματος (ή οικογένειας κονιαμάτων), χημικής σύστασης και λοιπών παραμέτρων (χρόνοι πήξης, παραγωγής, προετοιμασίας) και οδηγίες χρήσης
Σχεδιασμός συστήματος τρισδιάστατης εκτύπωσης
Φάκελος σχεδίων και τεχνική έκθεση υποσυστημάτων διάταξης πλήρους κλίμακας και ημίσειας κλίμακας
Έλεγχος συστήματοςΑναφορά συστήματος ελέγχου διάταξης και λογισμικό διεπαφής
Κατασκευή διάταξης τρισδιάστατης εκτύπωσης ημίσειας κλίμακας
Αναφορά κατασκευής διάταξης τρισδιάστατης εκτύπωσης ημίσειας κλίμακας και αναφορά λειτουργίας
Κατασκευή διάταξης πλήρους κλίμακαςΑναφορά κατασκευής διάταξης πλήρους κλίμακας και αναφορά λειτουργίας
Πειράματα μικρού δοκιμίουΑποτελέσματα ανάλυσης συμπεριφοράς μικρού δοκιμίου
Πειράματα δοκιμίου πλήρους κλίμακαςΑποτελέσματα ανάλυσης συμπεριφοράς πλήρους δοκιμίου