Ε.Ε.1 – ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΛΥΣΕΩΝ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ STATE OF THE ART

Έχει διάρκεια 4 μήνες και στόχο τον καθορισμό των προδιαγραφών σχεδιασμού των συστημάτων της τελικής διάταξης. Στα πλαίσια της Ε.Ε.1 θα πραγματοποιηθεί έρευνα υπαρχουσών λύσεων της τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης στον κατασκευαστικό τομέα (σε βιομηχανικό ή εργαστηριακό επίπεδο) και αξιολόγηση αυτών με κατασκευαστικές, δομικές και λειτουργικές παραμέτρους. Μέσω της έρευνας των πραγματοποιθέντων έργων θα προκύψουν συμπεράσματα αναφορικά με τα παραγόμενα κτήρια και θα τεθούν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Στόχος της παραπάνω μελέτης είναι η αναγνώριση των τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να προσδώσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην διάταξη έναντι των υπαρχουσών.

Ε.Ε.2 – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Έχει διάρκεια 16 μήνες και στόχο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των κονιαμάτων της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Για τον στόχο αυτό θα πρέπει να προσδιοριστούν οι απαραίτητες παράμετροι που πρέπει το κονίαμα να πληρεί. Αυτές αφορούν στους χρόνους προετοιμασίας και πήξης του κονιάματος, στην συνεκτικότητά του, στην ανάμιξη των συστατικών του, στην επίτευξη της επιθυμητής αντοχής του σκυροδέματος και στην διαστρωματική συνάφεια λαμβάνοντας υπόψιν πως η εκτύπωση γίνεται σε στρώματα.

Ε.Ε.3 – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Έχει διάρκεια 22 μήνες και στόχο την ανάλυση και τον σχεδιασμό της τελικής διάταξης πλήρους κλίμακας και μιας διάταξης ημίσειας κλίμακας για την πραγματοποίηση προκαταρκτικών πειραμάτων. Συνεπώς, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση και σχεδιασμός της κεφαλής εκτύπωσης και του σώματος της μηχανής, με την επιλογή κατάλληλων παραμέτρων σχεδιασμού και επιλογή του συστήματος ελέγχου της κίνησης της κεφαλής εκτύπωσης με παραμέτρους όπως η ταχύτητα και η ακρίβεια των μετακινήσεών της. Επίσης θα πραγματοποιηθεί δημιουργία κατάλληλης μονάδας ελέγχου και λογισμικό επικοινωνίας μεταξύ χρήστη και μηχανής στα πρότυπα των λογισμικών CAD και CAM.

Ε.Ε.4 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΗΜΙΣΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Έχει διάρκεια 24 μήνες και στόχο την κατασκευή των πρωτοτύπων τρισδιάστατων εκτυπωτών πλήρους και ημίσειας κλίμακας και διασφάλιση της κατασκευαστικής αρτιότητας και ακρίβειας αυτών. Οι εργασίες της Ε.Ε.4 είναι αμιγώς κατασκευαστικές και περιλαμβάνουν την κατασκευή της κεφαλής εκτύπωσης και του σώματος της μηχανής πλήρους και ημίσειας κλίμακας, την διασφάλιση της κατασκευαστικής ακρίβειας των επιμέρους τεμαχίων, την συναρμολόγηση των διατάξεων και την πειραματική επαλήθευση της ορθής λειτουργίας της διάταξης.

Ε.Ε.5 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΗΜΙΣΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ)

Έχει διάρκεια 18 μήνες και στόχο την κατασκευή κατάλληλων δοκιμίων για την διάταξη ώστε να πραγματοποιηθούν τα απαραίτητα πειράματα και να αποδειχθεί η ορθή λειτουργία της διάταξης. Θα γίνει προσδιορισμός των κατάλληλων μεγεθών των δοκιμίων και κατασκευή αυτών ώστε να πραγματοποιηθούν τα κατάλληλα πειράματα που θα πιστοποιούν την λειτουργία της διάταξης. Ενδεικτικό μέγεθος δομής 8 x 8 x 3 m.