Συνεργαζόμενοι Φορείς:

Α.Ε. Τσιμέντων (TITAN)

Σίκα Ελλάς ΑΒΕΕ (ΣΙΚΑ)

Μορφή Καλούπια ΕΠΕ (ΜΟΡΦΗ)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Πακέτα Εργασίας:

E.E.1 – Μελέτη υπαρχουσών λύσεων – ανάλυση του State of the Art

E.E.2 – Σχεδιασμός και ανάπτυξη κονιαμάτων κατάλληλων για τρισδιάστατη εκτύπωση

E.E.3 – Σχεδιασμός, ανάλυση και προγραμματισμός τρισδιάστατου εκτυπωτή

E.E.4 – Κατασκευή πρωτότυπου τρισδιάστατου εκτυπωτή πλήρους και ημίσειας κλίμακας

E.E.5 – Κατασκευή δοκιμίων (πλήρους και ημίσειας κλίμακας)

Συντονιστής:

Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Ομάδα Συντονισμού Έργου:

Ένα μέλος από κάθε φορέα

Υπεύθυνος Καινοτομίας Και Εκμετάλλευσης Αποτελεσμάτων (ΥΚΕΑ):

Σίκα Ελλάς ΑΒΕΕ