Το Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας ιδρύθηκε το 1918 και είναι από τα πρώτα της Σχολής Χημικών Μηχανικών. Έχει την ευθύνη της εκπαιδεύσεως των φοιτητών της Σχολής Χημικών Μηχανικών στα μαθήματα της Ανόργανης Χημείας, Αναλυτικής Χημείας, Ενόργανης Ανάλυσης και παράλληλα συμμετέχει στην εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής Μ.Μ-Μ στα ίδια μαθήματα και των φοιτητών της Σχολής ΠΜ στην Χημεία. Συμμετέχει τέλος καθοριστικά στην εκπαίδευση των φοιτητών ΧΜ που ακολουθούν την κατεύθυνση των «Ανόργανων Βιομηχανιών».

Οι ειδικότερες επιστημονικές περιοχές ενασχόλησης του προσωπικού του εργαστηρίου είναι: Ανόργανη Χημεία, Χημεία Υδατικών Διαλυμάτων, Φυσικές Μέθοδοι Αναλύσεως, Ανόργανες Βιομηχανίες, Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών, Τεχνολογία Ανοργάνων Υλικών, Χημεία και Τεχνολογία Μετάλλων, Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Χημεία και Τεχνολογία Αργιλοπυριτικών Ενώσεων, Αξιοποίηση Βιομηχανικών Υποπροϊόντων, Χημειομετρία, Ανάλυση Ιχνοστοιχείων, Χρήση Ανοργάνων Υλικών στην κατεργασία βιομηχανικών αποβλήτων.

Το σύνολο των δημοσιεύσεων από το προσωπικό του εργαστηρίου, σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά την τελευταία 30ετία υπερβαίνει τις 350, ενώ σημαντική παρουσία έχουν μέλη του εργαστηρίου σε διεθνή συνέδρια και ημερίδες. Στο εργαστήριο την τρέχουσα περίοδο εκπονούνται περί τις 25 Διδακτορικές Διατριβές.

Μεταξύ άλλων στο εργαστήριο υπάρχουν: Φασματογράφος μάζας (DI-GC-MS), Αναλυτής ακτίνων Χ (XRD & XRF), Ποροσίμετρο Ν2, Υγρός Χρωματογράφος Υψηλής Πίεσης (HPLC), Αέριος Χρωματογράφος, Διάταξη Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC), Θερμοζυγός, Φασματοσκοπία εκπομπής πλάσματος (ICP-AES), Φασματοφωτόμετρα (UV-VIS), Φασματοφωτόμετρα IR και FTIR, Φλογοφωτόμετρα, Φασματογράφο εκπομπής, Πιλοτικές εγκαταστάσεις, Διάταξη διαλυτοποίησης-Εκχύλισης, Διάταξη εκλεκτικής Εκχύλισης, Θραυστήρες, Μύλους, Συσκευή μέτρησης κοκκομετρίας με Laser, Κάμινοι υψηλών Θερμοκρασιών, Διάταξη Εκλεκτικής Ιοντεναλλαγής, Διάταξη πυρόλυσης κλπ.