Τίτλος:

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός καινοτόμου τρισδιάστατου εκτυπωτή κτηρίων και υποδομών

Ακρωνύμιο:

3BUILD

Κωδικός Έργου (ΓΓΕΤ):

Τ1ΕΔΚ-04775

Ημερομηνία έναρξης:

28/6/2018

Ημερομηνία λήξης:

27/6/2021

Χρηματοδότηση:

Το συνεργατικό έργο 3BUILD υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Προϋπολογισμός:

906.734,00€

Δημόσια Δαπάνη:

748.259,45 €